Гаранционно обслужване

1. Гаранция

Гаранционният срок за физически лица е 24 месеца, а за юридически 12 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка на покупка.За мобилните телефони гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона (панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, хендсфрий, data кабел … и т. н.) Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. Гаранцията покрива хардуерните компоненети на продукта,както и оригиналния софтуер, доставен от производителя. САН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи гаранция за ръчно обновен софтуер, за допълнително инсталирани приложения и за съвместимост с потребителски акаунти,когато това не е упоменато от производителя.Гаранцията е поименна и може да се ползва само от лицето, вписано в гаранционната карта.

1.1 Рекламациите се извършват по правилата на ЗЕТ и ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

1.2 При ремонт срока за отстраняване на повредата е 30 дни от датата на приемане на стоката. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента, не носи отговорност за съхраняването им.

1.3 Гаранцията е валидна само на територията на Реплублика България.

1.4 За да бъде сервизирано гаранционно устросйтвото задължително се представя покупен документ и валидна гаранционна карта.

не носим отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Не винаги всеки нов ъпдейт е по добър от предшестваштия го. Възможно е след ъпдейт да се промени работата на телефона и издръжливоста на батерията.

1.5 Гарнационното устройство следва да се предостави в пълна окомплектовка в това число и оригиналната кутия.

1.6 Изпращането и Връщането на стока по рекламация е за сметка на клиента.

 

2. Отказ от Гаранционно Обслужване

2.1 Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение или липса на IMEI (фабричен) номер на уреда.

2.2 При опит за извършване на ремонт от страна на потребителя, в това число и софтуерна интервенция/ъпдейт или намеса от неупълномощени лица или фирми/сервизи.

2.3 Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на устройството.

2.4 В случай не некоректно инсталиран софтуер от страна на потребителя (в това число използване и на неофициален софтуер).

2.5 При неспазване на условията за съхранение и транспорт.

2.6 При повреди в следствие на неправилно използване, претоварване, заливане с течност, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура (продължително излагане на пряка слънчева светлина), влага, прах или други фактори извън допустимите граници. В това число поява на оттенъци или промяна в яркостта на на дисплея, в следствие на продължително излагане на пряка слънчева светлина или прегряване на устройството при продължително натоварване.

2.7 При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства и други външни външни въздействие върху устройството, които са извън контрола на Производителя, Вносителя, Продавача и Сервиза.

2.8 При ползване на стоката не по преднзазначение, в това число отдаване под наем и други.

2.9 При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя, свързване с неодобрени от производителя устройства.

 

3. Извършване на гаранционен ремонт

В случай на възникване на рекламация (отговаряща на гаранционните условия) от страна на клиента, сервизът трябва да:

3.1 Отремонтира стоката в законовия срок.

3.2 Ако устройстовото не може да бъде отремонтирано по някаква причина или това е неоправдано, да замени стоката с нова такава от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съотвестваща на договореното, търговецът е длъжен да запази първоначалните гаранционни условия.

3.3 Ако няма същия модел по една или друга причина, да предложи закупуване на друг модел, като цената на сервизираното устройство се определя текущата така на пазара, а не към датата на закупуване.

3.4 В случай, че стоката не бъде отремонтирана в рамките на 30 календарни дни от предявяването на рекламанацията или не бъде заменена с нова такава, клиентът може да поиска разваляне на договора и възстановяване на покупната цена.

3.5 Производителят, Вносителят, Търговецът и Сервизът не могат и не са отговорни за пропуснати ползи, престой и други в следствие на дефекта стоката и периодът и на отремонтиране.

3.6 За периодът на престой в сервиза и отремонтиране на дефектиралата стока, Търговецът и Сервизът не са длъжни да предоставя оборотна такава за ползване на клиента.

3.7 Клиентът е длъжен да се убеди в качествто на извършения ремонт преди да получи серивизираната стока.

3.8 Ако при диагнотика на стоката се установи, че тя изправна и отговаря на техническата си спецификация или дефекта е извънгаранционен, Сервизът може да таксува клиента съобразно извършената услуга по установения ценоразпис.

3.9 При отказ от гаранционо обслужване се издава Констативен протокол.

 

Важно!

Рекламации за неокомплектованост и външни видими дефекти се признава само по време на покупката.

Повреда на стоката в рамките на гаранционния срок не е автоматично основание за подмяна с новата.

Няма законово предписание за допустими брой ремонти, което да налага замяна на стоката или връщане на сумата.

Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Не винаги всеки нов ъпдейт е по добър от предшестваштия го. Възможно е след ъпдейт да се промени работата на телефона и издръжливоста на батерията.