Общи Условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношениятамежду :
САН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД – ЕИК 203445460 с адрес на управление гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 22, вх. Е, собственик и оператор на ел. магазин www.365smart.store и потребителите (клиенти, ползватели), на електронния магазин (сайт)

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита напотребителите:
1. Наименование на Доставчика: САН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД – ЕИК 203445460
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 22, вх. Е
3. Данни за кореспонденция:гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 22, вх. Е, email: www.365smart.store@gmail.com,телефон: 0876216161

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. (1) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на
адрес в Интернет www.365smart.store, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

(2) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

(3) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

(4) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(5) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

(6) Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(7) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(8) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. (1) Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използвайки интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.365smart.store, валиден адрес на електронна поща /имейл адрес/, телефон или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация на Потребителски профил или при попълване на данните при поръчка, в случай че покупката се извършва без регистрация в сайта.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят може да използва един от следните способи : като регистрира потребителски профил в сайта или без регистрация – директно да премине към избор и поръчка на определен артикул.

Чл. 8. (1) Да се регистрира на сайта. В този случай Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп и да попълни отбелязаните с червена звезда полета от формата за регистрация на нов Потребителски профил. С него ще получи възможност да извършва по-лесно валидни заявки за закупуване на предлаганите в 365smart.store стоки, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание, опция за запазване на продукти в списък с желания, за да следи по-лесно тяхната цена, да оставя коментари в сайта, да се възползва от специални промо предложения и т.н. При регистрацията, с отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите “Общи условия”, приема ги, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(2) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

(3) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(4) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 9.(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 10 (1) . Ползвателят може без да регистрира свой Потребителски профил на интернет сайта, да премине направо към желаната стока и да направи поръчка за нейното закупуване, попълвайки всички необходими данни за всеки един случай по отделно.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 11. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в Потребителския профил на Ползвателя, а в случай че не е използван такъв – това са данните попълвани при всяка една отделна поръчка, направена по чл. 10, ал.1 от ОУ.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителски профил на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) В случай че Ползвателят няма регистриран Потребителски профил или не е използвал съществуващ и продажбата се осъществява при условията на Чл. 10, ал.1 от ОУ, Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на отбелязването при завършване на всяка една поръчка на отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия” и натискане на бутон „Потвърди” при завършване на всяка една поръчка.

(8) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(10) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 12 (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следните процедури:
– Извършване на регистрация / създаване на Потребителски профил и извършване на поръчка. Информацията и историята се запазват.
– Влизане в системата и поръчка без регистрация. В този случай не се записва и пази информацията на Потребителя.
– Бърза поръчка. При този начин Потребителя заявява желание за поръчка след което служител се свързва с него и се доуточняват детайлите.

Чл. 13. (1) След потвърждаването на поръчката от Ползвателя по чл.12 същата постъпва автоматично като заявка в системата на Доставчика, който уведомява първия, за този факт чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя електронен пощенски адрес при регистрацията му на Потребителски профил или на този посочен при извършване на поръчката в случай че същата е извършена при условията на Чл. 10 (1), като това уведомление съдържа потвърждение на информацията за основните параметри на поръчаното – вид, модел, цена и количество на стоката, разходи за доставката, видът на избрания метод за плащане, както и друга съществена информация. В това електронно писмо се посочва и че предстои задължително телефонно обаждане от страна на Доставчика за верификация на Ползвателя и поръчката на телефонния номер предоставен предварително от Потребителя.

(2) След действията по горната алинея, в случай че не бъде констатирана нередност или някакво разминаване в личността на Ползвателя или на основните характеристики на стоката и Доставчикът не е в невъзможност да изпълни поръчката, Доставчикът изпраща второ електронно съобщение на електронния пощенски адрес на Ползвателя в което го информира, че неговата поръчка е възможна, одобрена и потвърдена за изпълнение от Търговецът, като в това уведомление се посочват или номерът на поръчката /в случай че тя остане непроменена в показателите си / или отново основните й параметри – вид, модел, цена и количество, разходи за доставката, видът на избрания метод за плащане, както и друга съществена информация.

V. УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАШИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от САН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Поръчка от страна на клиента означава приемане на това предложение, както и че потребителят е запознат и приема Общите условия. Договорът за продажба от разстояние между САН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на САН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

На основание чл.50 от ЗЗП , физическо лице, което има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в срок от четиринадесет дни от датата на доставка има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, чрез попълване на приложения формуляр за отказ:

До САН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 22, вх. Е
с настоящото уведомявам,че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на слените стоки:
Поръчано на…/получено на …
Име и адрес на потребителя
Подпис и дата
Стоката следва да бъде върната в 14-дневен срок до посочения в сайта адрес на САН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, като поставената от производителя оригинална опаковка на стоката следва да не е увредена, стоката да не е ползвана, стоката, аксесоарите към нея и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените защитни стикери. Стоката следва да може да бъде продавана като нова. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с всички придружаващи я документи и аксесоари. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на САН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя. Не могат да бъдат връщани продукти,на които е била сменена операционната система или друг софтуер,присъствал при доставката, когато потребителят е конфигурирал стоката с потребителски акаунти, които биха попречили на въвеждането й в първоначален вид, както и продукти, свързани с лична хигиена – епилатори, машинки за подстригване, самобръсначки. Потребителят отговаря за намаляване на стойността на стоките вследствие изпробването им, различно от необходимото за установяване на техните характеристики.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.50, при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, САН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена в 14-дневен срок, като използва същото платежно средство,освен ако не е договорено друго.
При получаване на стоката от търговски обект или в други случаи , при които потребителят има възможност да се запознае лично с характеристиките на продукта, преди да заплати , се счита, че не е покупка от разстояние. В случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, е необходимо да информира Продавача. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена. В този случай Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.